Sazināties Whatsapp

Lietotu automašīnu pārdošanas noteikumi

1. Definīcijas:

Šajos Noteikumos tiek lietoti sekojoši termini:

1.1. “Atlikušais maksājums” ir Pirkuma maksa, no kuras atņemts Avansa maksājums un/vai Automašīnas atpirkuma vērtība.

1.2. “Atteikuma tiesības” ir Noteikumu 9. punktā noteiktās Pircēja tiesības noteiktos gadījumos vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma.

1.3. “Automašīna” ir turpmākai lietošanai derīga lietota automašīna, kas nav uzskatāma par jaunu.

1.4. “Avansa maksājums” ir Pirkuma maksas daļēja samaksa pirms Automašīnas nodošanas Pircējam.

1.5. “Atpirkuma automašīna” ir Pircēja īpašumā esoša automašīna, kas tiek izmantota Automašīnas atpirkuma veikšanai.

1.6. “Automašīnas atpirkums” ir darījums, kura ietvaros Automašīna tiek mainīta pret Atpirkuma automašīnu, Automašīnas atpirkuma vērtībai pilnībā vai daļēji sedzot Automašīnas Pirkuma maksu.

1.7. “Automašīnas atpirkuma vērtība” ir Atpirkuma automašīnas vērtība, kas noteikta, Pusēm vienojoties.

1.8. “Garantija” ir Noteikumu 8. punktā noteiktas Pārdevēja saistības veikt darbības, lai novērstu Automašīnu neatbilstību.

1.9. “Noteikumi” ir šie lietotu automašīnu pārdošanas noteikumi.

1.10. “Patērētājs” ir fiziska persona, kas iegādājas Automašīnu nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, kā definēts Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajā daļā.

1.11. “Pārdevējs” ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia", reģ. nr. 40003073379, juridiskā adrese Skanstes iela 4A, Rīga, LV-1013.

1.12. “Pircējs” ir fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas Automašīnu no Pārdevēja.

1.13. “Pirkuma līgums” ir rakstveida vienošanās par Automašīnas pirkumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.14. “Pirkuma maksa” ir Automašīnas galīgā pirkuma cena, kas ietver pievienotās vērtības nodokli.

1.15. “Puse” vai “Puses” ir Pārdevējs un Pircējs katrs atsevišķi un kopā.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi ir Pircēja un Pārdevēja attiecības reglamentējošs dokuments, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus, ciktāl tos nenosaka Pirkuma līgums. Noteikumi ir saistoši Pusēm un ir jebkura starp Pusēm noslēgta tiesiska darījuma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Veicot Avansa maksājumu, parakstot Pirkuma līgumu vai Automašīnas pieņemšanas dokumentus, Pircējs apliecina, ka viņš ir pilnīgi iepazinies ar Noteikumiem, piekrīt to piemērošanai un atzīst tos par sev saistošiem bez atsevišķa paraksta uz šiem Noteikumiem.

2.3. Līdztekus Noteikumiem Pušu savstarpējās attiecības regulē starp Pusēm noslēgtais Pirkuma līgums un Latvijas Republikas tiesību akti.

2.4. Pircējam ir tiesības iegādāties Automašīnu ar līzinga sabiedrības starpniecību. Ja Pircējs izmanto šīs tiesības, tad ar brīdi, kad Pārdevējs un līzinga sabiedrība noslēdz Automašīnas pirkuma līgumu, šie Noteikumi un nosacījumi zaudē spēku (izņemot sadaļās par Automašīnas stāvokli, 12 mēnešu garantiju, Automašīnas piegādi un sadaļu par Atteikuma tiesībām).

3. Automašīnas stāvoklis

3.1. Pircējs apzinās un ir informēts, ka Automašīnas ir lietotas un to stāvoklis un nolietojums nav tāds pats kā jaunām automašīnām, turklāt atsevišķām automašīnas daļām un detaļām ir ierobežots, no Pārdevēja gribas neatkarīgs ekspluatācijas laiks.

3.2. Pārdevējs nekādā veidā negarantē, ka lietoto Automašīnu detaļu un daļu ekspluatācijas laiks ir tāds pats kā jaunām automašīnām un Pircējs apzinās, ka tas var beigties un var būt nepieciešamība šīs lietotās Automašīnas detaļas un daļas nomainīt.

3.3. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Automašīnas vecumu un nobraukumu, to apskatījis (t.sk., bet ne tikai riepas, virsbūvi, stiklus, salona apdari, detaļas, utt.), apzinās tā stāvokli un kvalitāti.

3.4. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem defektiem, par kādiem Pircējs ir informēts un kurus Pircējs ir konstatējis Automašīnas apskates un izmēģinājuma laikā.

3.5. Pārdevējs ir nodrošinājis Automašīnu tehnisko pārbaudi, veicot “150 punktu pārbaudi”. Pirms Automašīnas iegādes Pārdevējs iepazīstina Pircēju ar “150 punktu pārbaudes” rezultātiem, lai Pircējs varētu iepazīties ar lietotās Automašīnas tehnisko stāvokli. “150 punktu pārbaudes” rezultātiem ir informatīvs raksturs un Puses pirms Pirkuma līguma noslēgšanas pārliecinās par Automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

3.6. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem defektiem, kas radušies Pircēja nolaidīgas vai neuzmanīgas rīcības rezultātā (t.sk. ja Automašīna lietota tam neparedzētiem mērķiem), dabiskā nolietojuma dēļ vai arī, ja tie būtiski neietekmē Automašīnas ilgizturību, funkcionalitāti un drošību.

4. Automašīnas pirkuma maksa

4.1. Automašīnas Pirkuma maksa ir noteikta Pirkuma līgumā.

4.2. Automašīnas pirkuma maksai piemērojamā pievienotās vērtības nodokļa likme tiek palielināta vai samazināta, ja to paredz attiecīgas izmaiņas normatīvajos aktos.

5. Automašīnas pirkuma maksas samaksas kārtība un Automašīnas atpirkums

5.1. Pircējs samaksā Pārdevējam Avansa maksājumu saskaņā ar Pārdevēja izsniegto rēķinu 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Ja minētajā termiņā Avansa maksājums nav samaksāts, Pārdevējam ir tiesības izbeigt Līgumu.

5.2. Ja daļa no Automašīnas pirkuma maksas tiek apmaksāta Automašīnas atpirkuma veidā, nododot Pārdevēja īpašumā Pircējam piederošu Atpirkuma automašīnu, Atpirkuma automašīnas pirkuma maksa tiek ieskaitīta Automašīnas pirkuma maksā, t.i., attiecībā uz Automašīnas pirkuma maksas un Atpirkuma automašīnas pirkuma maksas samaksu Puses piemēro savstarpēju ieskaitu. Nodošanas brīdī Atpirkuma automašīnai ir jābūt noņemtai no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

5.3. Pārdevējs veic Atpirkuma automašīnas vērtības novērtējumu, kas ir spēkā 14 dienas no novērtējuma veikšanas dienas.

5.4. Uz Atpirkuma automašīnas pirkuma maksu tiek attiecināti arī šo Noteikumu 4.2. punkta noteikumi.

5.5. Atpirkuma automašīna ir jānodod Pārdevējam pirms Automašīnas nodošanas Pircējam.

5.6. Atlikušo maksājumu Pircējs samaksā Pārdevējam 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pārdevējs ir paziņojis Pircējam, ka Automašīna ir gatava piegādei un izsniedzis Pircējam rēķinu.

5.7. Par maksājumu samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircēja maksājums ir saņemts rēķinā norādītajā bankas kontā vai Pārdevēja kasē. Visi norēķini starp Pusēm tiek veikti eiro valūtā.

6. Automašīnas piegāde

6.1. Pārdevējs ar Pircēju vienojas par konkrētu piegādes laiku un vietu.

6.2. Pircējs sedz ar piegādi saistītās izmaksas, ja tādas ir piemērojamas. Pārdevējs par šādām izmaksām informē Pircēju pirms automašīnas iegādes.

6.3. Ja automašīnas piegāde tiek veikta ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību, Pircējs apliecina, ka ir informēts, ka kurjeram ir tiesības Pārdevēja vārdā nodot Automašīnu Pircējam. Pirms Automašīnas nodošanas, kurjers pārliecinās par Pircēja identitāti, pārbaudot pasi vai ID karti.

6.4. Automašīnas piegādes fakts tiek apstiprināts, parakstot Automašīnas pieņemšanas-nodošanas un preču pavadzīmi – rēķinu.

6.5. Gadījumā, ja piegādes brīdī Pircējs neatrodas piegādes vietā, Pārdevējs nosūtīs Pircējam informāciju par atkārtotas piegādes iespējām un attiecīgajām izmaksām.

6.6. Ja Pārdevējam vairākkārtīgi neizdodas sazināties ar Pircēju un nodrošināt Automašīnas piegādi vai nodošanu 48 stundu laikā, Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.

7. Automašīnas reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā

7.1. Ja to paredz Pirkuma līgums un Automašīnas reģistrācijas maksa ir iekļauta Automašīnas pirkuma maksā, Automašīnas reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā veic Pārdevējs.

7.2. Ja Automašīnas reģistrācijas maksa nav iekļauta Automašīnas pirkuma maksā, maksu par Automašīnas reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā sedz Pircējs.

8. 12 Mēnešu garantija

8.1. Pārdevējs nodrošina Automašīnu 12 mēnešu vai desmit tūkstošu kilometru nobraukuma garantiju, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Garantijas termiņš sākās no lietotās automašīnas nodošanas brīža Pircējam. Garantija ir piemērojama tikai Pircējam un tā nav nododama trešajām personām. Garantija nav piemērojama, ja Automašīna tiek reģistrēta ārpus Latvijas Republikas.

8.2. Garantija neattiecas uz Automašīnām, kas vecākas par 10 gadiem vai to nobraukums ir vairāk nekā 180 tūkstoši kilometru.

8.3. Garantija tiek piemērota tikai Pārdevēja atzītiem Automašīnas dzinēja un ātrumkārbas bojājumiem.

8.4. Garantija netiek piemērota:

8.4.1. Kārtējiem apkopes darbiem;

8.4.2. Automašīnas šķidrumu papildināšanai/atjaunošanai, kā arī jebkuru filtru nomaiņai;

8.4.3. Tādu detaļu kā riepu, logu tīrītāju slotiņu, gaismu, akumulatora bateriju, sajūga disku, sēdekļu, stūres rata, drošības jostu, zobsiksnu, bremžu, vējstikla, amortizatoru, salona apdares, hroma pārklājuma, roku balstu, glabāšanas nodalījumu, griestu apšuvuma, sānu paneļu, saulessargu, krūžu turētāju, gumiju, blīvējumu, lukturu, eļļas filtru, gaisa filtru, drošinātāju, aizdedzes sveču, antifrīza, eļļas, smērvielu, skrūvju, vītņu, uzgriežņu, kvēlsveču, aizdedzes sveču, piekabes savienojuma nomaiņu un remontu, papildus aprīkojumu;

8.4.4. Elektroautomobīļu baterijai;

8.4.5. Elektroinstalācijas / vadu oksidēšanās un korozijas bojājumiem;

8.4.6. V veida elektrosavienojumiem un visa veida moduļiem;

8.4.7. Virsbūves krāsojuma defektiem, oksidēšanās un korozijas bojājumiem;

8.4.8. Pārprogrammēšanas vai programmatūras atjaunināšanai, ja vien tas nav nepieciešams pēc Garantijas segumā esošas detaļās nomaiņas vai labošanas;

8.4.9. Ģeometrijas, izsekošanas, stūres un piekares regulēšanai, ja vien tas tiek veikts pēc Garantijas segumā esošas detaļas nomaiņas vai labošanas;

8.4.10. Ja odometrs nepareizi fiksē Automašīnas nobraukto attālumu, ir deaktivizēts vai ar to ir veiktas manipulācijas;

8.4.11. Ja Pircējs turpina lietot Automašīnu pēc bojājuma atklāšanas;

8.4.12. Bojājumiem, kas radušies izplūdes sistēmai, ja bojājums radies nekvalitatīvas vai nepareizas degvielas lietošanās gadījumā;

8.4.13. Labotām, lietotām detaļām, kuras nav no ražotāja un neatbilst ražotāja kvalitātes standartiem vai kuras ražotājs nav apstiprinājis.

8.5. Automašīnas Garantijas perioda pirmo sešu mēnešu laikā, ja Automašīnas nobraukums minētajā periodā nepārsniedz četrus tūkstošus kilometru, Pārdevējs papildus garantē, ka:

8.5.1. pirms Automašīnas Pirkuma līguma noslēgšanas ir veicis tās tehnisko apkopi, proti, dzinēja eļļas un eļļas filtra, gaisa filtra maiņu un Automašīnas tehniskā apkope šajā Noteikumu punktā minētajā apjomā saskaņā ar Automašīnas ražotāja norādēm nebūs jāveic.

8.6. Vienu reizi Garantijas laikā Pārdevējs Latvijas teritorijā nodrošina tehnisko palīdzību uz ceļa Automašīnas sīku bojājumu novēršanai uz vietas, ja bojājums novēršams 30 minūšu laikā, tostarp:

8.6.1. Vilkšana - ja vairs nav iespējams vadīt Automašīnu, Automašīna tiks nogādāta uz Pārdevēja norādītu vietu vai remontdarbnīcu, bet Automašīna ar Garantiju uz Pārdevēja norādīto ražotāja autorizēto remontdarbnīcu. Apdrošināšanas gadījuma gadījumā tiek fiksēti Automašīnas bojājumi un notikuma vieta;

8.6.2. Palīdzība Automašīnas iedarbināšanā – ja nav iespējams iedarbināt Automašīnu, Automašīnas iedarbināšana tiek veikta ar starta vadu palīdzību atbilstoši rokasgrāmatai un attiecīgās Automašīnas markas izplatītāja prasībām. Ja Automašīnu nav iespējams iedarbināt ar starta vadu palīdzību, Automašīna tiks aizvilkta uz tuvāko remontdarbnīcu, kur Automašīna tiks droši iedarbināta;

8.6.3. Riteņu nomaiņa – ja Automašīnai ir tukšs ritenis, tas tiks nomainīts vai salabots uz vietas, bet gadījumā, ja riteni nav iespējams nomainīt vai salabot notikuma vietā, tiks nodrošināta Automašīnas vilkšana uz tuvāko remontdarbnīcu, kas ir atvērta cauru diennakti;

8.7. Garantijas laikā Automašīnu remonts tiek veikts tā, lai novērstu konstatētos defektus un ievērojot profesionālo rūpību.

8.8. Garantija netiek piemērota gadījumos, kad defekts ir radies sekojošu iemeslu dēļ:

8.8.1. Defekts ir radies nepienācīgas lietošanas rezultātā – automašīna izmantota ārpus ceļa, vai neatbilstoši ražotāja norādījumiem, vai neatbilstoši automašīnas lietošanas instrukcijai;

8.8.2. Automašīnai uzstādītas vai pievienotas tai nepiemērotas vai nederīgas detaļas, šķidrumi vai daļas, vai tādas detaļas, šķidrumi vai daļas, kas neatbilst Automašīnas ražotāja ekspluatācijas vai remonta noteikumiem vai norādījumiem;

8.8.3. Automašīna ir izmantota komercdarbībai, piemēram, kā taksometrs vai kā citādi izmantota komerciālai pasažieru pārvadāšanai, kā piegādes transportlīdzeklis, tā izmantota sacensības vai iznomāta;

8.8.4. Automašīna iekļuvusi ceļu satiksmes negadījumā.

8.9. Pircējam par Garantijas gadījumu jāziņo Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc gadījuma vai bojājuma atklāšanas Garantijas darbības laikā. Gadījumā, ja pircējs neievēro šo noteikumu, Pārdevējam ir tiesības atteikt Garantijas remontu.

8.10. Garantijas remonta veikšana neaptur un/vai nepagarina Garantijas termiņu.

8.11. Pārdevēja nodrošinātā 12 mēnešu garantija neietekmē Pircēja tiesības, kas noteiktas normatīvajos aktos.

9. Atteikuma tiesības

9.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc Automašīnas saņemšanas, tas ir, no Automašīnas pieņemšanas-nodošanas akta un preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas (ieskaitot) tikai, ja Automašīna iegādāta ar distances saziņas līdzekļu palīdzību.

9.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

9.2.1. Automašīna iegādātā klātienē;

9.2.2. atgrieztā Automašīna ir bojāta vai nav atgriezta pilnā oriģinālajā komplektācijā, kā arī tās komplektācija un stāvoklis neatbilst tam, kādā Pārdevējs to nodeva Pircējam, atbilstoši Automašīnas pieņemšanas-nodošanas aktam;

9.2.3. Automašīna ir lietota un nav tādā stāvoklī, kādā tā saņemta no Pārdevēja (t.sk. nobraukts vairāk kā 50 km);

9.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Patērētājs elektroniski aizpilda atteikuma veidlapu, kas pieejama https://likumi.lv/doc.php?id=266462#516083 un nosūta Pārdevējam.

9.4. Pārdevējs atgriež Patērētājam samaksāto naudu (izņemot nodokļus, nodevas vai citus maksājumus) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts ziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu.

9.5. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas atgriešanu līdz Automašīnas atgriešanai vai apliecinājuma par Automašīnas atgriešanu, iesniegšanai.

9.6. Patērētājs sedz izmaksas par Automašīnas atgriešanu. Lai vienotos par Automašīnas atgriešanas vietu un veidu, Patērētājam jāsazinās ar Pārdevēju.

10. Pušu atbildība un strīdu atrisināšanas kārtība

10.1. Ja 5.6. punktā norādītā maksājuma termiņa kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, vai, ja Automašīnas pilna pirkuma maksa ir samaksāta, bet Pircējs atsakās no Automašīnas pieņemšanas vai Pārdevējam nav iespējams sazināties ar Pircēju, lai nodotu vai saskaņotu citu Automašīnas piegādes termiņu un ir pagājušas 10 (desmit) dienas no brīža, kad Pārdevējs ir paziņojis Pircējam par Automašīnas gatavību piegādei, Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un rīkoties ar Automašīnu pēc  saviem  ieskatiem.

10.2. Ja iestājas 10.1. punktā minētie apstākļi, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 5% no Automašīnas pirkuma maksas apmērā un Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. Gadījumā, ja Pārdevējs savas vainas dēļ kavē Automašīnas piegādi ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 5% no Automašīnas pirkuma maksas apmērā un Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. Par Pārdevēja vainu netiek uzskatīts Automašīnas ražotāja kavējums, pārvadātāja pieļauts Automašīnas transportēšanas kavējums u.tml. apstākļi, kas ir atkarīgi no trešo personu darbības vai bezdarbības, un nav Pārdevēja tiešā kontrolē.

10.3. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Pārdevējam, izmantojot Pārdevēja tīmekļa vietnē pieejamo sūdzību pieteikuma formu https://www.inchcape.lv/inchcape-sudzibu-forma/. Atbilde tiek sniegta divu nedēļu laikā.

10.4. Visus strīdus un domstarpības šī Līguma izpildes sakarā Puses risina savstarpējās sarunās. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Nepārvarama vara

11.1. Pārdevējs un Pircējs apņemas neizvirzīt viens pret otru nekādas pretenzijas, ja otras puses saistību neizpilde ir nepārvaramas varas apstākļu rezultāts, kā piemēram, ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, jebkādas kara un teroristiskas darbības, trešo personu prettiesiska rīcība, kas tiešā veidā ietekmē saistību izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt vai novērst.

11.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puse nekavējoties par to paziņo otrai Pusei un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu zaudējumu nodarīšanu otrai Pusei vai pēc iespējas samazinātu to apmēru.

12. Personas datu apstrāde

12.1. Pircējam ir zināms un saprotams, ka, lai nodrošinātu saistību izpildi, Pārdevējam ir nepieciešams apstrādāt Pircēja personas datus, kā tas atrunāts Pārdevēja Privātuma politikā, kas ir pieejama Pārdevēja tīmekļa vietnē www.inchcape.lv, kā arī Pārdevēja autosalonos un autoservisa centros.

12.2. Pircējs apliecina, ka ar Pārdevēja Privātuma politiku ir rūpīgi iepazinies. Šī politika Pircējam ir pieņemama un saprotama, un Pircējs to atzīst par savām interesēm atbilstošu. Pircēja kā datu subjekta tiesības Pircējam ir izskaidrotas un saprotamas.

13. Citi noteikumi

13.1. Gadījumā, ja Pārdevējs veic Automašīnas remontu vai apskati, Pārdevējs nenodrošina Pircējam maiņas automašīnu vai jebkādu citu maiņas transportlīdzekli.

13.2. Šiem Noteikumiem un nosacījumiem tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīviem akti.

13.3. Pārdevējs patur tiesības atjaunināt un periodiski grozīt šos Noteikumus un nosacījumus pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā. Veiktās izmaiņas un grozījumi tiks publicēti Pārdevēja tīmekļa vietnē www.inchcape.lv, norādot atjaunināšanas datumu.

13.4. Pušu korespondence (paziņojumi, pretenzijas, u.tml.) tiek uzskatīta par saņemtu sekojošā termiņā: (i) ja nodota personīgi vai ar kurjera starpniecību – dienā, kad adresāts ir parakstījies par korespondences saņemšanu; (ii) ja nosūtīta ierakstītā sūtījumā ar Latvijas Pasta starpniecību – 5. dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē; (iii) ja nosūtīta ar faksa vai e-pasta starpniecību – nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas.

bravoauto jaunumi

Automašīnas apkopes ceļvedis ziemai

Automašīnas apkopes ceļvedis ziemai

Iestājoties ziemai, mums ne tikai jāuztraucas par sarežģītākiem braukšanas apstākļiem uz ceļa, ir nepieciešams pārliecināties, ka arī Jūsu mazlietotā automašīna ir labi sagatavota ziemas sezonai.Iepazīstieties ar bravoauto rakstu un pārliecinieties ka Jūs un Jūsu mazlietotais auto ir gatavs.

bravoauto - 30 gadu pieredze tirgū

bravoauto - 30 gadu pieredze tirgū

bravoauto Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus klientiem piedāvā pārbaudītus mazlietotus automobiļus. Lai nodrošinātu vēl augstvērtīgāku klientu apkalpošanu un ieviestu jaunus kvalitātes standartus mazlietoto automašīnu segmentā, 2020. gadā Latvijā tika prezentēts bravoauto zīmols.

Kā atpazīt un atrast uzticamu autoservisu?

Kā atpazīt un atrast uzticamu autoservisu?

Gandrīz katram auto īpašniekam dzīvē ir gadījusies negatīva pieredze ar automašīnas remontēšanu, kas ir izmaksājusi laiku, naudu un nervus vai arī visus trīs vienlaicīgi. Lai izvairītos no šādām situācijām, ir svarīgi izvēlēties kvalitatīvu autoservisu. Šajā rakstā bravoauto atklās, pēc kādiem kritērijiem var atpazīt uzticamu servisu un kādam būtu jāizskatās autoservisa apmeklējuma procesam.

Kas jāņem vērā, iegādājoties lietotu elektroauto?

Kas jāņem vērā, iegādājoties lietotu elektroauto?

Vai lietotu elektroauto vispār ir vērts iegādāties? Vai, pērkot lietotu elektromobili, pastāv kādi īpaši riski? Šie ir galvenie jautājumi, ko daudzi pircēji sev uzdod, un šajā rakstā bravo auto centīsies rast atbildes uz tiem, kā arī noskaidrot neskaidrības saistībā ar lietotu akumulatoru veiktspēju un spēkratu atlikušās vērtības attīstību.

bravoauto - Drošākā vieta mazlietota auto iegādei

bravoauto - Drošākā vieta mazlietota auto iegādei

Mūsdienu straujajā laikmetā svarīgākais ir laiks, ērtums un pareizā izvēle ar pirmo reizi, tādēļ bravoauto piedāvā pilnībā pārbaudītus automobiļus un pilnīgi visus ar auto iegādi un apkopi saistītos pakalpojumus vienuviet.

bravoauto – jauns standarts mazlietotu auto tirgū

bravoauto – jauns standarts mazlietotu auto tirgū

Lai attīstītu mazlietoto auto segmentu un tajā ieviestu jaunu konceptu ar vēl plašāku un spēcīgāku pakalpojumu klāstu, “Inchcape” grupa iepazīstina jauno mazlietoto auto zīmolu “bravoauto”.

5 vērtīgi padomi lietotas automašīnas iegādē

5 vērtīgi padomi lietotas automašīnas iegādē

Lietotu automašīnu iespējams iegādāties gan no privātpersonas, gan no auto tirgotājiem. Bieži vien pie privātiem pārdevējiem cenas ir nedaudz zemākas, tomēr jāņem vērā, ka privātpersonas neuzņemas nekādu atbildību par pārdoto transportlīdzekli. Kā pasargāt sevi, iegādājoties savu jauno iekdienas sabiedroto?

KĀPĒC IEGĀDĀTIES MAZLIETOTU AUTOMAŠĪNU BRAVOAUTO?

150 PUNKTU PĀRBAUDE

Brauciet ar pārliecību
Jūs variet būt pārliecināti, ka
Jūsu jaunais auto ir tehniskā kārtībā

MAZLIETOTS AUTO IKVIENAM

Vairāk kā 150 auto
Piedāvājam vairāk kā 150 mazlietotu auto, vai arī pasūtīsim Jūsu izvēlētu auto no ārvalstīm

12 MĒNEŠU GARANTIJA

Esiet drošs veselu gadu
Visiem mūsu transportlīdzekļiem ir plaša spektra 12 mēnešu garantija un īpašs piedāvājums ārpus garantijas servisam

12 MĒNEŠU PALĪDZĪBA UZ CEĻA

Iegūstiet vairāk no bravoauto
Sniegsim palīdzību uz ceļa vai palīdzēsim nogādāt auto uz mūsu autorizētu servisu bezmaksas

JŪSU VAJADZĪBĀM PIELĀGOTS FINANSĒJUMS

Pielāgojiet atbilstoši jūsu vēlmēm
Individualizēti finansējuma un citi profesionāli pakalpojumi

PĀRDODIET VAI APMAINIET SAVU AUTO

Atbrauciet ar veco un aizbrauciet ar jaunu
Pārdodiet savu auto mums vai pārvērtiet to par pirmo iemaksu sava jaunā auto iegādei